předseda: Tomáš Sunegha
členové: Marcela Novotná, Irena Kryštůfková, Pavel Musil, Mojmír Mikuláš, Petra Knesplová, Lucia Zachariášová
tajemník: Sněžana Pellarová


Oblast činnosti Výboru kontrolního:

Je poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro úsek kontrolní činnosti.

Výbor kontrolní zejména:

  • Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva městské části a Rady městské části
  • Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části v oblasti samostatné působnosti
  • Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří Zastupitelstvo městské části

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu městské části, popřípadě Radě městské části ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období