předseda: Zdeněk Zábojník
místopředseda: Jiří Ptáček
členové: Radek Hlaváček, Ivo Denemark, Tomáš Kalivoda, Jan Novotný, Alena Hronová, Jan Růžička, Matěj Michalk Žaloudek
tajemník: Michaela Luňáčková

Rada městské části schválila zřízení a působnosti komisí Rady městské části a redakční rady na základě usnesení č. 967 ze dne 25. 11. 2014. a č. 338 ze dne 12. 6. 2017

Rada městské části Praha 3 (dále jen RMČ) deleguje na Redakční radu Radničních novin – listů městské části Praha 3 (dále jen RR) pravomoc ke schválení aktuálního vydání Radničních novin – listů mestské části Praha 3 (dále jen RN).

V ostatním jedná RR v souladu s jednacím řádem komisí schváleným RMČ usnesením č. 619 ze dne 17. 10. 2012

RR svoji činnost vykonává prostřednictvím členů jmenovaných RMČ v souladu s usnesením č. 232 ze dne 19. 4. 2017 – Pravidla městské části Praha 3 pro zajištění informovanosti občanů. RR v součinnosti s externím šéfredaktorem a tajemníkem RR připravuje a projednává aktuální vydání RN.

Vydáváním RN městská část Praha 3 naplňuje především následující cíle:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, nad rámec z. č. 106/1999 Sb.  Poskytovat občanům Prahy 3 informace o činnosti státní správy a samosprávy na území městské části Praha 3,
 • programové cíle RMČ v oblasti otevřenosti a transparentnosti radnice,
 • poskytování prostoru pro názory opozice a názory a podněty občanů,
 • informování občanů a podnikatelských subjektů o zásadních rozhodnutích orgánů MČ Praha 3, o jejich přípravě a průběhu,
 • informování občanů MČ Praha 3 o reprezentačních, kulturních, společenských a sportovních akcích probíhajících na území Prahy 3, popřípadě o takových akcích, které se městské části týkají,
 • informování občanů MČ Praha 3 o zásadních otázkách, významných záměrech a dalších aktivitách v působnosti MČ Praha 3.

Působnost RR RN:

 • RR dbá na zákonnost a korektnost obsahu RN
 • RR zajišťuje naplňování Pravidel městské části Praha 3 pro zajištění informovanosti občanů – kapitola A) Radniční noviny – listy městské části Praha 3
 • RR stanovuje způsob projednávání a harmonogram přípravy aktuálního vydání RN
 • RR projednává a doporučuje RMČ celkovou grafickou podobu RN
 • RR projednává dlouhodobý tematický plán RN
 • RR může rozhodnout o rozšíření počtu stran, avšak nejpozději 3 měsíce před tiskem daného čísla RN
 • RR schvaluje aktuální vydání RN

Jednací řád Redakční rady.Radničních novin

Zápisy z jednání redační rady v aktuálním volebním období

Archiv zápisů jednání redakční rady z let 2010–2014