předseda: Lucie Vítkovská
místopředseda: Pavel Štros
členové: Roman Vondra, Lukáš Ulrych, Zdeněk Švec, Jan Freidinger, Lukáš Haupt, Pavel Ambrož
tajemník: Jana Caldrová

Rada městské části schválila zřízení a působnosti komisí Rady městské části na základě usnesení č. 967 ze dne 25. 11. 2014.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast životního prostředí a kultivace veřejného prostoru na území Prahy 3.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti životního prostředí. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro životní prostředí:

 • projednává koncepci obnovy, údržby a rozvoje parků, hřišť a dalších veřejných prostranství Prahy 3,
 • projednává návrhy vedoucí ke zlepšení čistoty a pořádku na území městské části na základě potřeb městské části a upozornění občanů,
 • projednává a vyhodnocuje efektivnost odpadového hospodářství na území Prahy 3 a předkládá návrhy na jeho zlepšení,
 • projednává a vyhodnocuje efektivnost údržby městské zeleně,
 • projednává opatření ke kultivaci veřejného prostoru s dopadem na životní prostředí,
 • projednává návrhy na realizaci opatření vedoucích ke snižování emisí a znečištění ovzduší,
 • projednává koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
 • projednává opatření k ochraně přírody, ekologické stability či zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na území Praha 3,
 • projednává návrhy na realizaci investičních akcí a opatření v oblasti životního prostředí.
 • posuzuje žádosti o granty týkající se oblasti životního prostředí a kultivace veřejného prostoru,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuáním volebním období

Archiv zápisů z komise z let 2010-2014