předseda: Miroslav Fabík
místopředseda: Radek Hlaváček
členové: Martin Brožek, Jan Novotný, Jiří Blahutka, Filip Neusser, Pavel Ambrož, Mojmír Mikuláš
tajemník: Mgr. Alena Gotmanovová

Rada městské části schválila zřízení a působnosti komisí Rady městské části na základě usnesení č. 967 ze dne 25. 11. 2014.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast tělovýchovy a sportu dětí a mládeže.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti tělovýchovy a sportu. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro tělovýchovu a sport:

  • projednává koncepci finanční podpory organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže v organizacích, které působí na území městské části Praha 3,
  • vyhodnocuje aktuální vývoj a situaci v oblasti organizovaného sportu a tělovýchovy a navrhuje příslušná opatření,
  • projednává aktuální informace a podklady pro přípravu grantových programů pro podporu činnosti v oblasti organizovaného sportu a tělovýchovy,
  • projednává  návrh rozpočtu pro oblast podpory organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže,
  • posuzuje žádosti o granty týkající se oblasti organizovaného sportu a tělovýchovy dětí a mládeže,
  • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období