předseda: Zuzana Hankeová-Bonhomme
místopředseda: David Němeček
členové: Josef Heller, Lukáš Henzl, Rida Ayari, Pavel Křeček, Jaroslav Tingl, Tomáš Eliáš
tajemník: Iveta Vlasáková

Rada městské části schválila zřízení a působnosti komisí Rady městské části na základě usnesení č. 967 ze dne 25. 11. 2014.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast nakládání s nemovitým majetkem městské části Praha 3.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti nakládání s nemovitým majetkem. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro majetek:

 • projednává koncepci, pravidla a harmonogram privatizace bytového fondu a prodejů dle Zákona 72/1994 Sb.,
 • projednává nakládání s majetkem hl. m. Prahy, svěřeným městské části Praha 3 s výjimkou pronájmů bytů a pronájmu nebytových prostor,
 • projednává návrh prodeje nemovitostí včetně prodeje funkčně souvisejících pozemků,
 • projednává návrh prodeje či pronájmy spoluvlastnických podílů na nemovitostech,
 • projednává návrh prodeje samostatných pozemků,
 • projednává návrh na pronájem pozemků,
 • projednává návrhy na ostatní zcizování nemovitého majetku, svěřeného městské části Praha 3 (darování, směna, výpůjčka apod.),
 • projednává návrhy na nabytí a převod nemovitých věcí,
 • projednává a navrhuje pronájem nebo výpůjčky nemovitého majetku,
 • projednává svěření nebo odnětí nemovitých věcí v majetku městské části Praha 3
 • projednává návrhy na získání, svěření z majetku hl. m. Prahy, příp. jeho odejmutí,
 • projednává návrhy postupu v případě zhodnocení majetku, svěřeného městské části Praha 3, třetí osobou,
 • projednává vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ.

Zápisy z jednání komise v aktuálním voledním období