předseda: Martin Brožek
místopředseda: Gabriela Pecićová
členové: Robert Pecka, Ivan Holeček, Lukáš Henzl, Alena Hronová, Tomáš Štampach
tajemník: Eva Hájková

Rada městské části schválila zřízení a působnosti komisí Rady městské části na základě usnesení č. 967 ze dne 25. 11. 2014.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro dané oblasti.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se příslušných oblastí. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy:

 • projednává organizaci jednotlivých kulturních akcí, které pořádá radnice,
 • projednává způsob podpory kulturních aktivit na Praze 3,
 • sleduje činnost kulturních organizací a zařízení, které městská část založila, zřídila nebo vlastní,
 • projednává  návrhy na udělení ocenění a uznání městské části Praha 3, např. zápis do knihy cti,
 • projednává umístění pamětních desek,
 • projednává návrhy názvů ulic, silnic, náměstí, parků a mostů a dalších veřejných prostranství,
 • vyjadřuje se k žádostem o finanční výpomoc, jedná-li se o památkově chráněný objekt či kulturní památku,
 • projednává koncepci ochrany památek a památkových území,
 • projednává koncepci kultivace památkové zóny na území Prahy 3,
 • projednává koncepci podpory turistického ruchu na území Prahy 3,
 • projednává koncepci spolupráce se zahraničními partnerskými městy a oblastmi,
 • posuzuje žádosti o granty z příslušných oblastí,
 • projednává vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuáním volebním období

Zápisy z jednání kulturní komise z let 2010–2014