předseda: Tomáš Kalivoda
místopředseda: Michal Kucián
členové: Simeon Popov, Lucie Vítkovská, Josef Heller, Antonín Homola, Alena Hronová, Jan Stoss
tajemník: Magdalena Benešová

Rada městské části schválila zřízení a působnosti komisí Rady městské části na základě usnesení č. 967 ze dne 25. 11. 2014.

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 3 (dále jen RMČ) pro oblast bytové politiky.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů komise, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Komise v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává záležitosti týkající se bytové politiky. Doporučuje RMČ návrhy řešení.

Působnost komise pro bytovou politiku:

 • projednává návrh dlouhodobé koncepce bytové politiky,
 • projednává žádosti o pronájem bytů z hlediska potřebnosti žadatele,
 • projednává žádosti o prodloužení nájmu bytu,
 • projednává návrhy na prioritní přidělení bytů z hlediska zájmu městské části Praha 3,
 • projednává žádosti o uzavření společného nájmu k bytům,
 • projednává  žádosti týkající se rekolaudace bytů na nebytové prostory, slučování bytů, přisloučení  společných prostor k bytu,
 • projednává výměny obecního bytu,
 • vyjadřuje se k obsazování volných bytů spoluvlastníky domu,
 • projednává udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti do bytu (kontaktní adresa),
 • projednává souhlas s podnájmem bytu,
 • projednává přechody nájmu bytu podle občanského zákoníku,
 • projednává podněty a žádosti občanů, organizací, svých členů, členů RMČ a ZMČ a příslušných odborů ÚMČ v oblasti bytové politiky, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Jednací řád komise RMČ

Zápisy z jednání komise v aktuálním volebním období

Archiv zápisů z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory z let 2010-2014