Usnesení rady č. 103 ze dne 24.2. 2010

k žádosti Policie České republiky ČTS: OR III-3098/Čj-2010-91 o písemné podklady a informace k šetření ve věci trestního oznámení na statutární zástupce občanského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ

č.j.: 116/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 103

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k žádosti Policie České republiky ČTS: OR III-3098/Čj-2010-91 o písemné podklady a informace k šetření ve věci trestního oznámení na statutární zástupce občanského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost Policie ČR, obvodní ředitelství Praha III., služba kriminální policie a vyšetřování odhalování hospodářské kriminality, U mateřské školy 2, Praha 9 o písemné podklady a informace k šetření ve věci trestního oznámení na statutární zástupce občanského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ, IČO 26571722 se sídlem Praha 3, P.O.BOX č. 20, které je vedeno pod ČTS: OR III-3098/Čj-2010-91

 

 

II.      u k l á d á

 

1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části

1.1. shromáždit požadované písemné podklady a informace a poskytnout je PČR pro účely šetření podezření ze spáchání trestního činu ve smyslu ust. §125, §174, §176, §199, §206, §250 trestního zákona

1.2. zastupovat MČ Praha 3 ve spolupráci s AK Veselý při jednáních s orgány činnými v trestním řízení

 

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                    Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části