Usnesení rady č. 102 ze dne 24.2. 2010

k podkladům pro poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým bydlištěm na území  městské části Praha 3

č.j.: 115/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 102

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k podkladům pro poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým bydlištěm na území  městské části Praha 3

 

 

Rada městské části Praha 3

 

 

I.       d o p o r u č u j e

 

         Zastupitelstvu městské části

         schválit

         poskytnutí přímé finanční adresné podpory dle přílohy tohoto usnesení     

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části

         1.1. předložit návrh poskytnutí přímé adresné finanční podpory žadatelům ke schválení Zastupitelstvu městské části

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                   Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části