Usnesení rady č. 101 ze dne 24.2. 2010

k pořízení nové studie využitelnosti objektu bývalých jeslí v ulici K  Lučinám 2591/23

č.j.: 114/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 101

ze dne 24. 2. 2010

 

 

k pořízení nové studie využitelnosti objektu bývalých jeslí v ulici K  Lučinám 2591/23

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

 

předložení záměru na pořízení nové dokumentace pro posouzení využitelnosti objektu bývalých jeslí v ulici K Lučinám 2591/23

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         vypracování zadání a pořízení studie záměru využitelnosti objektu bývalých jeslí v ulici K Lučinám 2591/23

 

 

III.    u k l á d á

 

1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty

1.1. v součinnosti s OÚR zajistit vypracování zadání a následné pořízení studie pro posouzení využitelnosti objektu bývalých jeslí v ulici K Lučinám 2591/23

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                    Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                 starostka městské části