Usnesení RMČ č. 667 ze dne 25.8.2010

k Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora citovaného zákona v budově: č. p. 1514, 1513, 1515 s  pozemkem parc. č. 3964, 3962/1, 3963/3 a 3962/2, vše k. ú. Žižkov, Hořanská 2, 4, 6, Praha 3

č.j.: 719/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č.  667

ze dne 25. 8. 2010

k Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora citovaného zákona v budově: č. p. 1514, 1513, 1515 s  pozemkem parc. č. 3964, 3962/1, 3963/3 a 3962/2, vše k. ú. Žižkov, Hořanská 2, 4, 6, Praha 3

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

         Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, vyhotovené společností BALENO real, spol. s r.o., IČ 267 08 264, kterým jsou vymezeny jednotky podle citovaného zákona v budově: č. p. 1514, 1513, 1515, s pozemkem parc.č. 3964, 3962/1, 3963/3 a 3962/2, vše k. ú. Žižkov, Hořanská 2, 4, 6, Praha 3, které je přílohou tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat výše citované Prohlášení vlastníka

 

 

Zdeněk  L o c h m a n   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části