Usnesení rady č. 22 ze dne 13.1. 2010

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

č.j.: 28/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 22

ze dne 13. 1. 2010

 

k podnětům Komise obchodních aktivit Rady městské části

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

              

         zápis č. 17 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze   dne 14. 12. 2009 a 11. 1. 2010 dle přílohy tohoto usnesení

 

II.      s c h v a l u j e

        

         doporučení Komise obchodních aktivit Rady městské části

1. Výběrové řízení č. 300

2.  Výběrové řízení č. 301

3.  Výběrové řízení č. 302

4.  Výběrové řízení č. 304

5.  Výběrové řízení č. 305

6.  Volné nebytové prostory – využití pro VŘ

7.  Garážová stání Pod Lipami 33A/2561A a Květinková 2931/337,

     130 00  Praha 3       

8.  Žádosti o změnu nájemní smlouvy       

9.  Ukončení nájmu, výpovědi   

10. Žádosti o nebytový prostor

11. Žádosti o snížení nájmu

12. Žádost o zpětvzetí výpovědi

13. Žádosti o podnájem

14. Různé

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části