Usnesení rady č. 21 ze dne 13.1. 2010

k zápisu Gustava  Francla  do Knihy cti Městské části Praha 3

č.j.: 27/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 21

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k zápisu Gustava  Francla  do Knihy cti Městské části Praha 3

 

 

Rada městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         zápis Gustava Francla  do Knihy cti Městské části Praha 3

         „U příležitosti významného životního výročí ”

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. vedoucímu OK

         1.1. realizovat usnesení

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části