Usnesení rady č. 20 ze dne 13.1. 2010

k petici na změnu dopravní obslužnosti ZŠ Lupáčova 1, Praha 3

č.j.: 24/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 20

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k petici na změnu dopravní obslužnosti ZŠ Lupáčova 1, Praha 3

 

 

Rada městské části

 

 

I.       b e r e  n a  v ě d o m í

 

  petici na změnu dopravní obslužnosti ZŠ Lupáčova 1, Praha 3

 

 

II.      u k l á d á

 

   1. vedoucímu OD

1.1. prověřit realizovatelnost navrhovaných opatření ve věcech spadajících do kompetence OD ÚMČ Praha 3

1.2.    projednat ostatní navrhovaná opatření s příslušnými orgány

 

  

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                           Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                                       starostka městské části