Usnesení rady č. 19 ze dne 13.1. 2010

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č.j.: 23/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 19

ze dne 13. 1. 2010

 

 

k podnětům Bytové komise Rady městské části

 

 

Rada městské části

 

I.       b e r e   n a    v ě d o m í

 

         Zápis č. 1 ze zasedání Bytové komise Rady městské části ze dne  6.1.2010 

         dle přílohy tohoto usnesení

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         doporučení Bytové komise Rady Městské části

      

  1.  Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na  dobu neurčitou
  2.  Žádosti cizinců se statutem uprchlíka
  3.  Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
  4.  Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
  5.  Souhlas s výpovědí z nájmu bytu
  6.  Žádosti o ústupové bydlení
  7.  Žádosti o poskytnutí přímé adresné podpory
  8.  Žádosti o výměnu bytu za jiný
  9.  Žádosti o nájem byt
  10.  Různé

 

 

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                             starostka městské části