Usnesení rady č. 18 ze dne 13.1. 2010

k žádosti o svěření budovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku parc.č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če - technická vybavenost, na pozemku parc.č. 3655/2, a pozemků parc.č. 3655/1 a 3655/2, vše v k.ú. Vinohrady

č.j.: 22/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 18

ze dne 13. 1. 2010

 

k žádosti o svěření budovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku parc.č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če - technická vybavenost, na pozemku parc.č. 3655/2,
a pozemků parc.č. 3655/1 a 3655/2, vše v k.ú. Vinohrady

 

Rada městské části  Praha 3

 

 I.      bere na vědomí

-  usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/47 k návrhu na privatizaci zdravotnického zařízení Polikliniky na Vinohradech, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení

-  dopis ministra financí Ing, Miroslava Kalouska ze dne 8.4.2009, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

II.      d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části

schválit

žádost o svěřeníbudovy občanského vybavení čp. 1513 na pozemku
parc.č. 3655/1, Poliklinika Vinohrady, Vinohradská 176, Praha 3, a objektu trafostanice bez čp/če - technická vybavenost, na pozemku parc.č. 3655/2, a pozemků parc.č. 3655/1 a 3655/2, vše v k.ú. Vinohrady

 

III.    u k l á d á

         1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty městské části

1.1. předložit žádost o svěření výše citovaných nemovitostí k projednání Zastupitelstvu městské části

 

 

         Mgr. Martin  B e n d a                                 Milena  K o z u m p l í k o v á

  zástupce starosty městské části                              starostka městské části