Usnesení rady č. 116 ze dne 11.2. 2009

k podnětům Komise pro posouzení záměru výstavby Viktoria Center – Seifertova ulice Rady městské části


č.j.: 121/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 116
ze dne 11.2.2009
 
 
k podnětům Komise pro posouzení záměru výstavby Viktoria Center – Seifertova ulice Rady městské části
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í 
 
zápis č. 2 ze zasedání Komise pro posouzení záměru výstavby Viktoria Center – Seifertova ulice Rady městské části ze dne 09.02.2008, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e  
 
postup Komise pro posouzení záměru výstavby Viktoria Center – Seifertova ulice Rady městské části
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části