Usnesení rady č. 114 ze dne 11.2. 2009

k mandátní smlouvě na organizaci výběrového řízení na celkovou rekonstrukci MŠ U Zásobní zahrady

č.j.: 119/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 114
ze dne 11.2.2009
 
 
k mandátní smlouvě na organizaci výběrového řízení na celkovou rekonstrukci MŠ U Zásobní zahrady
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.    schvaluje
 
uzavření mandátní smlouvy na organizaci výběrového řízení na celkovou rekonstrukci MŠ U Zásobní zahrady s firmou OTIDEA a.s., Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II. ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce Městské části Praha 3
1.1. podepsat uvedenou smlouvu
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části