Usnesení rady č. 113 ze dne 11.2. 2009

k uzavření smlouvy o dílo „Částečný outsourcing informačních technologií Úřadu městské části Praha 3“


č.j.: 118/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 113
ze dne 11.2.2009
 
 
k uzavření smlouvy o dílo „Částečný outsourcing informačních technologií Úřadu městské části Praha 3“
 
 
 
Rada městské části
 
 
 
I.    schvaluje
 
uzavření smlouvy o dílo s COMTESYS spol. s.r.o., se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČ 26490234, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II. ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce Městské části Praha 3
1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu o dílo
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části