Usnesení rady č. 111 ze dne 11.2. 2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2573/101 v budově čp. 2571, 2572, 2573, Pod Lipami 46, 48, 50, vše v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3


č.j.: 115/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 111
ze dne 11.2.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2573/101 v budově čp. 2571, 2572, 2573, Pod Lipami 46, 48, 50, vše v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Rada městské části 
 
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis č. 5 z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2573/101 dle zák. 72/1994 Sb., v budově čp. 2571/46, 2572/48, 2573/50 s pozemky parc.č. 2931/119, 931/120, 2931/121, 2931/331 vše v k.ú. Žižkov – Pod Lipami 46, 48, 50, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu městské části
schválit
1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky - garáže č. 2573/101 dle zák. č.72/94 Sb., v budově čp. 2571/46, 2572/48, 2573/50 s pozemky parc.č. 2931/119, 2931/120, 2931/121, 2931/331 vše v k.ú. Žižkov –   Pod Lipami 46, 48, 50, Praha 3 – umístění účastníků
            
 Nebytová jednotka - garáž č. 2573/101 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 352/37055 na společných částech budovy č.p. 2571, 2572, 2573, k.ú. Žižkov, a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc č. 2931/119, 2931/120, 2931/121 a věcně příslušném pozemku parc č. 2931/331, k.ú. Žižkov
 
 obálka č.        
č.j.
nabídnutá cena
19
005498/2009
411 000 Kč
22
005504/2009
375 000 Kč
6
005145/2009
352 000 Kč
27
005637/2009
351 000 Kč
11
005227/2009
325 000 Kč
 
 2. prodej nebytové jednotky – garáže č. 2573/101 v budově čp. 2571/46, 2572/48, 2573/50 s pozemky parc.č. 2931/119, 2931/120, 2931/121, 2931/331 vše v k.ú. Žižkov –   Pod Lipami 46, 48, 50, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., účastníku   výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
3. prodej zájemci, který se umístil na 2. místě v případě, že se zájemce, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu nebytové jednotky do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými ustanoveními OSŘ, a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části 
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části