Usnesení rady č. 110 ze dne 11.2. 2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2558/102 v budově čp. 2560, 2559, 2558, Pod Lipami 35, 37, 39, vše v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3


č.j.: 114/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 110
ze dne 11.2.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2558/102 v budově čp. 2560, 2559, 2558, Pod Lipami 35, 37, 39, vše v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Rada městské části 
 
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis č. 4 z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2558/102 dle zák. 72/1994 Sb.,  čp. 2560/35, 2559/37, 2558/39 s pozemky parc.č. 2931/112, 2931/113, 2931/114, 2931/115, 2931/116 vše v k.ú. Žižkov – Pod Lipami 35, 37, 39, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu městské části
schválit
1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky - garáže č. 2558/102 dle zák. č.72/94 Sb., v budově čp. 2560/35, 2559/37, 2558/39 s pozemky parc.č. 2931/112, 2931/113, 2931/114, 2931/115, 2931/116 vše v k.ú. Žižkov –   Pod Lipami 35, 37, 39 Praha 3 – umístění účastníků
  
Nebytová jednotka - garáž č. 2558/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 387/37501 na společných částech budovy č.p. 2558, 2559, 2560, k.ú. Žižkov, a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc. č. 2931/114, 2931/115, 2931/116 a věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/112, 2931/113, k.ú. Žižkov
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
21
005502/2009
411 000 Kč
3
004360/2009
385 100 Kč
5
004970/2009
372 500 Kč
10
005224/2009
340 000 Kč
 
 

2. prodej nebytové jednotky – garáže č. 2558/102 v budově čp. 2560/35, 2559/37, 2558/39 s pozemky parc.č. 2931/112, 2931/113, 2931/114, 2931/115, 2931/116 vše v k.ú. Žižkov –   Pod Lipami 35, 37, 39 Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
3. prodej zájemci, který se umístil na 2. místě v případě, že se zájemce, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu nebytové jednotky do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými ustanoveními OSŘ, a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části 
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části