Usnesení rady č. 108 ze dne 11.2. 2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2561/102 v budově čp. 2563, 2562, 2561, Pod Lipami 29, 31, 33, vše v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3


č.j.: 112/2009

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 108
ze dne 11.2.2009
 
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2561/102 v budově čp. 2563, 2562, 2561, Pod Lipami 29, 31, 33, vše v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Rada městské části 
 
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis č. 2 z vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2561/102 dle zák. 72/1994 Sb., v budově č.p. 2563/29, 2562/31, 2561/33 s pozemky parc.č. 2931/107, 2931/108, 2931/109, 2931/110, 2931/111, vše v k.ú. Žižkov – Pod Lipami 29, 31, 33, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
II.      d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu městské části
schválit
1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č. 2561/102 dle zák. č.72/94 Sb., v budově čp. 2563/29, 2562/31, 2561/33 s pozemky parc.č. 2931/107, 2931/108, 2931/109, 2931/110, 2931/111, vše v k.ú. Žižkov –   Pod Lipami 29, 31, 33, Praha 3 – umístění účastníků
  
Nebytová jednotka - garáž č. 2561/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 387/37475 na společných částech budovy č.p. 2561, 2562, 2563, k.ú. Žižkov, a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc. č. 2931/109, 2931/110, 2931/111 a věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/107, 2931/108 k.ú. Žižkov
 
obálka č.        
č.j.
nabídnutá cena
8
005222/2009
535 000 Kč
26
005636/2009
460 500 Kč
16
005368/2009
340 000 Kč
15
005366/2009
330 000 Kč
 


2. prodej nebytové jednotky – garáže č. 2561/102 v budově č.p. 2563/29, 2562/31, 2561/33 s pozemky parc.č. 2931/107, 2931/108, 2931/109, 2931/110, 2931/111 vše v k.ú. Žižkov – Pod Lipami 29, 31, 33, Praha 3, dle zák.č. 72/1994 Sb., účastníku   výběrového řízení, který se umístil na prvním místě
 
3. prodej zájemci, který se umístil na 2. místě v případě, že se zájemce, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu nebytové jednotky do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy v souladu s příslušnými ustanoveními OSŘ, a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části 
1.1. předložit tento materiál Zastupitelstvu městské části k projednání
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části