Usnesení rady č. 614 ze dne 26.8.2009

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola K Lučinám 18/2500, Praha 3

č.j.: 621/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 614
ze dne 26.8.2009
 
 
ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola K Lučinám 18/2500, Praha 3
 
Rada městské části
 
 
I.       s t a n o v u j e
 
plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola K Lučinám 18/2500, Praha 3 Mgr. Václavu Havelkovi s účinností od 1.9.2009 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části