Usnesení rady č. 613 ze dne 26.8.2009

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseniova 4,6/1680, Praha 3

č.j.: 620/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 613
ze dne 26.8.2009
 
 
ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseniova 4,6/1680, Praha 3
 
Rada městské části
 
 
I.       s t a n o v u j e
 
plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseniova 4,6/1680 Praha  3 Ladislavě Lébrové s účinností od 1.9.2009 podle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. příspěvkové organizaci
1.1. zajistit vyplácení platu řediteli organizace
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části