Usnesení rady č. 611 ze dne 26.8.2009

k financování projektu „Zelená energie pro ZŠ Chelčického“

č.j.: 656/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 611
ze dne 26.8.2009
 
 
k financování projektu „Zelená energie pro ZŠ Chelčického“
 
 
Rada městské části
 
I.       s o u h l a s í
        
1.     s poskytnutím podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 3 ve výši Kč 35.531.945,21
2.     s financováním nezpůsobilých výdajů projektu
 
 
II.      d o p o r u č u j e
          Zastupitelstvu městské části
schválit
1. poskytnutí podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 3 ve výši Kč 35.531.945,21
2. financování nezpůsobilých výdajů projektu
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části