Usnesení rady č. 609 ze dne 26.8.2009

ke Koncepci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu

č.j.: 653/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 609
ze dne 26.8.2009
 
 
ke Koncepci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s o u h l a s í
 
         1. s  Koncepcí řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
         2. se záměrem zřízení Fondu pro řešení jednostranného zvyšování nájemného z bytu
 
 
II.      d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
 
         1. Koncepci řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
         2. Záměr zřízení Fondu pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části