Usnesení rady č. 608 ze dne 26.8.2009

k jednostrannému zvýšení nájemného z obecního bytu v Praze 3 o d1.1.2010

č.j.: 652/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 608
ze dne 26.8.2009
 
 
jednostrannému zvýšení nájemného z obecního bytu v Praze 3 od 1.1.2010
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
jednostranné zvýšení nájemného z obecního bytu od 1.1.2010 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1. firmě Správa komunálního majetku Praha 3 a.s. a firmě Správa zbytkového majetku a.s.
         1.1. zabezpečit realizaci bodu I. tohoto usnesení
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části