Usnesení rady č. 606 ze dne 26.8.2009

k podnětu Komise pro privatizaci nemovitého majetku Městské části Praha 3

č.j.: 650/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 606
ze dne 26.8.2009
 
 
k podnětu Komise pro privatizaci nemovitého majetku Městské části   Praha 3
 
 
Rada městské části 
    
I.       b e r e   n a   v ě d o m í  
    
          zápis č. 5 ze zasedání Komise pro privatizaci nemovitého majetku Městské části Praha 3 ze dne 21.8.2009, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
        seznam domů k ponechání v majetku obce, svěřeno Městské části Praha 3, který je přílohou zápisu č. 5 ze zasedání Komise pro privatizaci nemovitého majetku Městské části Praha 3 ze dne 21.8.2009 a který je přílohou tohoto usnesení
         
 
III.    u k l á d á
 
        1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
         1.1. při privatizaci domovního fondu ponechat v majetku obce, svěřeno  Městské části Praha 3 domy dle výše uvedeného seznamu
                   
 
 
                  
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části