Usnesení rady č. 605 ze dne 26.8.2009

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č.j.: 699/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 605
ze dne 26.8.2009
 
 
k podnětům Bytové komise Rady městské části
 
Rada městské části
 
I.      b e r e   n a    v ě d o m í
 
         Zápis č. 13 ze zasedání Bytové komise Rady městské části ze dne 19. 8. 2009 dle přílohy tohoto usnesení
 
II.     s c h v a l u j e
 
         doporučení Bytové komise Rady Městské části
       
1.     Osobní účast
2.     Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
3.     Žádosti cizinců se statutem uprchlíka
4.     Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
5.     Souhlas s vyklizením bytu
6.     Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
7.     Žádosti o přechod nájmu bytu
8.     Žádosti o výměnu bytu za jiný
9.     Zvýšení nájemného v souladu se Sdělením MMR č. 180/2009 Sb.
10.   Žádosti o nájem bytu
11.   Různé
 
 
 
 
         Zdeněk L o c h m a n                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části