Usnesení Rady č. 808 ze dne 24.11. 2009

k obchodní veřejné soutěži o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku privatizované zdravotnické zařízení kategorie B – Poliklinika Jarov

č.j.: 867/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části v působnosti jediného akcionáře
Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
U S N E S E N Í
 
č. 808
ze dne 24. 11. 2009
 
 
k obchodní veřejné soutěži o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku privatizované zdravotnické zařízení kategorie B – Poliklinika Jarov
 
Rada městské části
 
I.                  b e r e   n a   v ě d o m í
 
usnesení představenstva Správy komunálního majetku Praha 3, a.s. k obchodní veřejné soutěži o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku privatizované zdravotnické zařízení kategorie B – Poliklinika Jarov
 
 
II.               s c h v a l u j e
 
účast Správy komunálního majetku Praha 3, a.s. na obchodní veřejné soutěži o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku privatizované zdravotnické zařízení kategorie B – Poliklinika Jarov
 
  
III.           u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, předsedkyni představenstva Správa komunálního  majetku  Praha  3,  a.s.
1.1. zajistit podání návrhu do obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku privatizované zdravotnické zařízení kategorie B – Poliklinika Jarov ve lhůtě podání dle podmínek vyhlášených Ministerstvem financí ČR
 
 
IV.            z m o c ň u j e
 
Představenstvo Správy komunálního majetku Praha 3, a.s. k určení nabídkové kupní ceny
 
 
  
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části