Usnesení rady č. 807 ze dne 18.11. 2009

k Dohodě o narovnání dle § 585 a násl. zákona č. 40/1964., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s Evou Rychlou, nájemcem NP č. 9 na adrese Lupáčova 18/864 v k.ú. Žižkov

č.j.: 864/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 807
ze dne 18. 11. 2009
 
 
k Dohodě o narovnání dle § 585 a násl. zákona č. 40/1964., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s Evou Rychlou, nájemcem NP č. 9 na adrese Lupáčova 18/864 v k.ú. Žižkov
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         návrh Dohody o narovnání dle § 585 a násl. zákona č. 40/1964., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s Evou Rychlou, nájemcem NP č. 9 na adrese Lupáčova 18/864 v k.ú. Žižkov, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      p o v ě ř u j e
 
1.     M. Kozumplíkovou, starostku městské části
         1.1. podepsat shora citovanou dohodu
 
                 
III.    u k l á d á
 
1.     Odboru ekonomickému
1.1. zajistit realizaci předmětného finančního vyrovnání
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části