Usnesení rady č. 806 ze dne 18.11. 2009

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

č.j.: 862/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 806
ze dne 18. 11. 2009
 
k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu  městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části
 
II.      s c h v a l u j e
 
         odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za plnění mimořádných pracovních úkolů v průběhu II. pololetí roku 2009 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
1. oddělení personální práce a mezd
         1.1. zajistit vyplacení odměn
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části