Usnesení rady č. 805 ze dne 18.11. 2009

k  odměnám ředitelů základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3  

č.j.: 854/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 805
ze dne 18. 11. 2009
 
 
k  odměnám ředitelů základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3
 
 
Rada městské části
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         návrh zástupce starosty Městské části Praha 3 Mgr. Jiřího Matuška na přiznání odměn ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3
 
II.               s c h v a l u j e
 
         odměny ředitelům základních a mateřských škol jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
příspěvkovým organizacím zajistit vyplacení odměny
 
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části