Usnesení rady č. 804 ze dne 18.11. 2009

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty

č.j.: 863/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 804
ze dne 18. 11. 2009
 
 
k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty
 
 
Rada městské části
 
 
I.       schvaluje        
 
poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty ve výši Kč 25.000,- Národnímu muzeu - Historickému muzeu, IČ 00023272, se sídlem Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, ve formě finanční spoluúčasti na stálé expozici s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“            
 
 
II. ukládá
 
        1. vedoucímu OE
         1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části