Usnesení rady č. 803 ze dne 18.11. 2009

k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/1213/03, o nájmu části objektu č.p. 1100, Žerotínova 36 na pozemku parc. č. 2008, v k.ú. Žižkov, uzavřené dne 17. 10. 2003, se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001

č.j.: 861/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 803
ze dne 18. 11. 2009
 
 
k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/1213/03, o nájmu části objektu č.p. 1100, Žerotínova 36 na pozemku parc. č. 2008, v k.ú. Žižkov, uzavřené dne 17. 10. 2003, se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001
 
 
Rada městské části 
 
 
I.                  schvaluje
 
návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/1213/03, o nájmu části objektu č.p. 1100, Žerotínova 36 na pozemku parc. č. 2008, v k.ú. Žižkov, uzavřené dne 17.10.2003, se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.   ukládá
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat shora citovaný dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části