Usnesení rady č. 802 ze dne 18.11. 2009

k přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci Městská část Praha 3 – Mateřská škola U Zásobní zahrady – kompletní rekonstrukce budovy

č.j.: 855/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 802
ze dne 18. 11. 2009
 
 
k přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci Městská část Praha 3 – Mateřská škola U Zásobní zahrady – kompletní rekonstrukce budovy
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e    n a    v ě d o m í
 
usnesení Rady hlavního města Prahy č.1669 ze dne 10.11.2009 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na akci Městská část Praha 3 – Mateřská škola U Zásobní zahrady – kompletní rekonstrukce budovy ve výši 10 mil. Kč
 
II.      s c h v a l u j e
 
smlouvu č. DOT/61/05/001785/2009 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na akci Městská část Praha 3 – Mateřská škola U Zásobní zahrady – kompletní rekonstrukce budovy, která je přílohou tohoto usnesení
 
I.                  u k l á d á
 
1.     M. Kozumplíkové, starostce městské části  
1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části