Usnesení rady č. 799 ze dne 18.11. 2009

k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 2657/6 v budově č.p. 2657, k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 8

č.j.: 858/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 799
ze dne 18. 11. 2009
 
k prodeji pronajaté bytové jednotky č. 2657/6 v budově č.p. 2657, k.ú. Žižkov, dle zákona č. 72/1994 Sb., Praha 3, Habrová 8
 
Rada městské části
 
I.     d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části
schválit
prodej pronajaté bytové jednotky č. 2657/6 dle zákona č. 72/1994 Sb., uvedenému oprávněnému nájemci, popřípadě řádným pokračovatelům v nájmu
 
Bytová jednotka č. 2657/6 spolu se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 456/21961 na společných částech budovy čp. 2657 a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 2922/23 a věcně příslušném pozemku parc.č. 2922/100, vše k.ú. Žižkov
Jméno:
Cena: 1 259 590,00
 
Uvedená cena bytové jednotky je maximální cena, která může být u bytové jednotky snížena v souladu se Souborem pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleným usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 153 ze dne 24.4.2008
 
II.      u k l á d á
 
         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty
         1.1. předložit prodej pronajaté bytové jednotky č. 2657/6 ke schválení Zastupitelstvuměstské části
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                         starostka městské části