Usnesení rady č. 389 ze dne 27.5.2009

k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

č.j.: 415/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 389
ze dne 27.5.2009
 
 
k přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.
 
 
Rada městské části
 
I.       s o u h l a s í
 
s přijetím kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a.s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto usnesení
 
II.      d o p o r u č u j e
          Zastupitelstvu městské části
 
schválit přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč u České spořitelny, a. s., dle Smlouvy o kontokorentním úvěru, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
        Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části