Usnesení rady č. 388 ze dne 27.5.2009

ke schválení záměru zapůjčení modelu pomníku J. Haška pro výstavní účely Informačnímu a kulturnímu centru Nostický palác

č.j.: 414/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 388
ze dne 27.5.2009
 
 
ke schválení záměru zapůjčení modelu pomníku J. Haška pro výstavní účely Informačnímu a kulturnímu centru Nostický palác
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s ch v a l u j e
 
         1.záměr zapůjčit model pomníku J.Haška pro výstavní účely  Informačnímu a kulturnímu centru Nostický palác
         2. smlouvu o fyzickém přenechání věci, která je přílohou tohoto  usnesení   
 
 
II.      u k l á d á
         
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu
 
        Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části