Usnesení rady č. 386 ze dne 27.5.2009

ke smlouvě o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2009 a auditu účetní závěrky

č.j.: 406/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 386
ze dne 27.5.2009
 
 
ke smlouvě o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2009 a auditu účetní závěrky
 
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2009 a auditu účetní závěrky s firmou HZConsult s.r.o., dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení
 
II.      u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce Městské části Praha 3
1.1. podepsat příslušnou smlouvu o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2009 a auditu účetní závěrky
 
 
 
        Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části