Usnesení rady č. 297 ze dne 29.4.2009

k podnětu Komise pro privatizaci nemovitého majetku Městské části   Praha 3

č.j.: 310/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 297
ze dne 29.4.2009
 
 
k podnětu Komise pro privatizaci nemovitého majetku Městské části   Praha 3
 
Rada městské části 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         zápis č. 3 ze zasedání Komise pro privatizaci nemovitého majetku Městské části Praha 3 ze dne 22.4.2009, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
II.      s c h v a l u j e
 
         seznam domů k přípravě prodeje dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
         1. Z. Lochmanovi, zástupci starosty  
          1.1. předložit záměr prodeje domů s příslušnými pozemky dle zák. 72/1994 Sb., v platném znění, uvedených v seznamu, který je přílohou     č. 2 tohoto usnesení
  
         2. Bc. I. Vlasákové, vedoucí OMA
         2.1. zajistit prověření předmětných domů s příslušnými pozemky a  připravit k předložení záměr na jejich prodej dle zák. č. 72/1994 Sb.,       v platném znění
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                    starostka městské části