Usnesení rady č. 296 ze dne 29.4.2009

k žádosti manželů Fialových o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny na koupi bytové jednotky č. 2662/12, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 2662/1,  Praha 3

č.j.: 318/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 296
ze dne 29.4.2009
 
 
k žádosti manželů Fialových o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny na koupi bytové jednotky č. 2662/12, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 2662/1,  Praha 3
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost manželů Fialových o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny na koupi bytové jednotky č. 2662/12, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 2662/1, Praha 3
 
 
 
II.               s c h v a l u j e
 
prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny na koupi bytové jednotky č. 2662/12, k.ú. Žižkov, Pod Lipami 2662/1, Praha 3, a to do 15. 5. 2009.
           
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                   starostka městské části