Usnesení rady č. 295 ze dne 29.4.2009

ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

č.j.: 317/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 295
ze dne 29.4.2009
 
 
ke stanovení platu ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
 
 
Rada městské části
 
I.       s t a n o v u j e
 
      plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní  zahrady 6/2697 Mgr. Evě Minksové s účinností od 1.5.2009 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
II.      u k l á d á
 
1.     příspěvkové organizaci
                        1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                     starostka městské části