Usnesení rady č. 294 ze dne 29.4.2009

ke stanovení platu vedoucího Odboru kancelář úřadu, Úřadu městské části

č.j.: 312/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 294
ze dne 29.4.2009
 
ke stanovení platu vedoucího Odboru kancelář úřadu, Úřadu městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
      návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu  městské části, na stanovení platu vedoucího Odboru kancelář úřadu, Úřadu městské části
 
II.      s t a n o v u j e
 
      plat vedoucímu Odboru kancelář úřadu, Úřadu městské části PhDr. Jiřímu Janouškovi s účinností od 1.5.2009 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
 
         1. oddělení personální práce a mezd
         1.1. zajistit vyplácení platu
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části