Usnesení rady č. 293 ze dne 29.4.2009

k objednání inženýrsko geologického průzkumu pro stavbu Podzemní garáže na nám. Jiřího z Poděbrad

č.j.: 314/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 293
ze dne 29.4.2009
 
k objednání inženýrsko geologického průzkumu pro stavbu Podzemní garáže na nám. Jiřího z Poděbrad
 
Rada Městské části Praha 3
 
I.       b e r e n a v ě d o m í
         doporučení Výboru pro územní rozvoj a majetek ZMČ P3 ze dne 21.4.2009
 
II.      s c h v a l u j e
objednání inženýrsko geologického průzkumu, korozního a radonového průzkumu u firmy GeoTec – GS, a.s. a přípravných podkladů pro tyto práce u firmy Metroprojekt Praha, a.s.
 
III.    u k l á d á
1. Ing.arch. Z. Fikarovi, vedoucímu odboru pro územní rozvoj
1.1 objednat u firmy GeoTec – GS, a.s. inženýrsko geologický průzkum, korozní a radonový průzkum, dle nabídky ze dne 10.4. 2009, ve výši 460.890,-Kč bez DPH 19%, což je 548.459,-Kč, včetně DPH. Dále objednat u firmy Metroprojekt Praha, a.s. přípravu podkladů pro tyto práce, dle nabídky ze dne 10.4. 2009, ve výši 22.000,-Kč, bez DPH 19%, což je 26.180,-Kč, včetně DPH.
1.2 průběžně konzultovat s firmami GeoTec- GS, a.s. a Metroprojekt Praha, a.s. průběh prací spojených s inženýrsko geologickým průzkumem pro stavbu Podzemní garáže na nám. Jiřího z Poděbrad.
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                    starostka městské části