Usnesení rady č. 291 ze dne 29.4.2009

k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemku parc. č. 2639/117 v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci přepojení kabelů NN a VN na novou stavbu trafostanice, postavené v prostoru odstraněné zastaralé původní stavby trafostanice v ul. V Domově, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516

č.j.: 307/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 291
ze dne 29.4.2009
 
 
k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemku parc. č. 2639/117 v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci přepojení kabelů NN a VN na novou stavbu trafostanice, postavené v prostoru odstraněné zastaralé původní stavby trafostanice v ul. V Domově, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516
 
Rada městské části 
 
I.       b e r e  n a  v ě d o m í   
            souhlas s umístěním stavby a vstupem na pozemek parc. č. 2639/117 v k.ú. Žižkov, čj. UMCP3 082198/2006, ze dne 18.10.2006, v rámci přepojení kabelů NN a VN na novou stavbu trafostanice, postavené v prostoru odstraněné zastaralé původní stavby trafostanice, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, který je          přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
II.      s c h v a l u j e
            návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemku parc. č. 2639/117 v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci přepojení kabelů NN a VN na novou stavbu trafostanice, postavené v prostoru odstraněné zastaralé původní stavby trafostanice v ul. V Domově, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení
 
III.    u k l á d á
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
            1.1. podepsat shora citovanou smlouvu
  
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                  starostka městské části