Usnesení rady č. 290 ze dne 29.4.2009

k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemků parc. č. 3606/6 a 3606/9, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce „Přípojka 1 kV, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami č. 3606/31“ – připojení garáže postavené na pozemku parc. č. 3606/31, k distribuční soustavě, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516

č.j.: 306/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 290
ze dne 29.4.2009
 
k návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemků parc. č. 3606/6 a 3606/9, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce „Přípojka 1 kV, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami č. 3606/31“ – připojení garáže postavené na pozemku parc. č. 3606/31, k distribuční soustavě, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516
 
 
Rada městské části 
 
 
I.            b e r e  n a  v ě d o m í
souhlas s umístěním stavby a vstupem na pozemek parc. č. 3606/6 k.ú. Žižkov, čj. UMCP3 055949/2008, ze dne 21.7.2008, v rámci akce „Přípojka 1 kV, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami č. parc. 3606/31“ - připojení garáže postavené na pozemku parc. č. 3606/31 v k.ú. Žižkov, na distribuční soustavu, ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.         s c h v a l u j e
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemků parc. č. 3606/6 a 3606/9, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce „Přípojka 1 kV, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami č. 3606/31“ – připojení garáže postavené na pozemku parc. č. 3606/31, k distribuční soustavě, ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
1.     M. Kozumplíkové, starostce městské části
 1.1. podepsat shora citovanou smlouvu
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                 starostka městské části