Usnesení rady č. 289 ze dne 29.4.2009

k zajištění elektronického zpracování výsledku voleb do Evropského parlamentu formou pronájmu výpočetní techniky

č.j.: 313/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 289
ze dne 29.4.2009
 
 
k zajištění elektronického zpracování výsledku voleb do Evropského parlamentu formou pronájmu výpočetní techniky
 
Rada městské části 
 
 
I.       schvaluje

1. záměr elektronické zpracování výsledků voleb formou pronájmu výpočetní techniky
2. výběr vítěze veřejné zakázky malého rozsahu, firmu Comtesys, spol. s r.o.
3. smlouvu o pronájmu výpočetní techniky, která je přílohou tohoto usnesení, s firmou Comtesys, spol. s r.o.
 
 
II.      ukládá
 
1. vedoucím odboru organizačně správního E. Cihelkové a odboru informatiky T. Hilmarovi
1.1 zajistit průběh elektronického zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu
2. starostce městské části M. Kozumplíkové
1.1. podepsat schválenou smlouvu, která je přílohou
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                   starostka městské části