Usnesení rady č. 288 ze dne 29.4.2009

k použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 -poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 308/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 288
ze dne 29.4.2009
 
k použití prostředků Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 -poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e  n a  v ě d o m í
 
usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek na poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
         Zastupitelstvu městské části
 
schválit
poskytnutí půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části