Usnesení rady č. 445 ze dne 24.6.2009

k  zahajovacím rozvahám společností Správa komunálního majetku   Praha 3, a.s., Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.  

č.j.: 459/2009
 
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části v působnosti jediného akcionáře
Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
 
U S N E S E N Í
 
č. 446
ze dne 24.6.2009
 
 
k  zahajovacím rozvahám společností Správa komunálního majetku   Praha 3, a.s., Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1.     zahajovací rozvahu společnosti Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. k 1.1.2009, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
2.     zahajovací rozvahu společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. k 1.1.2009, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení
3.     zahajovací rozvahu společnosti Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. k 1.1.2009, která tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části